0422-2494241 & 0422-2494242

kovaitrustsky@gmail.com

Testimonial

  • Home  
  • Testimonial

Abdul kalam Vision

Abdul kalam world peace

  VIP Comments

"வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். உலகப்பொது அருள்நெறி சமயம் என்ற ஒரு வாழ்க்கை நெறியை உலகுக்கு பரப்பி அருட்பெருஞ்சோதி நகரில் உருவாகி வரும் அறிவுத்திருக்கோயில் நல்ல முறையில் உலக மக்கள் அறிவுக்கு ஒளி விளக்காகத் திகழ வேண்டுமென எல்லாம் வல்ல திருவருளைப் போற்றி இந்த கட்டிட நிர்மாணத் தொண்டினை ஏற்று இரவு பகலாக உழைத்துத் தொண்டாற்றி வரும் அன்பர்களை வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்."
"SRI VETHATHIRI MAHARISHI 17.11.1989 "

"I thank the president and Sri Vethathiri Maharishi together with his followers for having given the privilege of violating the holy place and to declare open the new Temple of Consciousness. May the light of the Divine shine in the lives of one and all."
"SRI SWAMI SATCHIDANANDA Yogaville, Virginia, U.S.A 17.11.1989 "

"I am indeed happy that I have had an opportunity to step into the Temple of Consciousness this day and to know about the various activities of this Meditation centre. I hope and wish that this useful service shall encompass a still larger section of our people, particularly the younger generation. "
"K.P. KANDASAMY M.A Minister for HR and CE, Forest and Tourism, Govt. of Tamil Nadu 15.05.1990 "

"Activities are this center is for health, mental and physical conditioniry. This type of services is most essential for the present day of living conditions."
" Thiru. V. SRINIVASAN MB.E., F.I.E Former Director of Technical Education, 24, Prithivi Avenue, Madras – 600 018 10.10.1990 "

"It is centrically a great privilege to visit the holy place on a many holiday "Pongal" and to share some thoughts with the seekers. I am really indicated to Sri Vethathiri Maharishi and Sri N. Mahalingam may many more seekers get the benefit of the services you. Let all people work together for peace in the world."
" Rev. Swami Satchidananda Yogaville. U.S.A 15.01.1991 "

"The conventional notion has to be broken. The conventional notion is ruinous to spiritual and inward progress. How many conventions – we are tied down to. To get vid of them and be free is subline indeed. Man is one of the creations of the love in this vast earth planet. Human species is said to be the crown of creations. But man is ruined by himself let him rise above himself, his senses and realize he is a reflection of the lord. It may one true in whatever measure to make man realize who is he and what it is that he should achieve before has soul departs from his body, deserves obeisance."
"Shri E. RAMALINGAM Personal Assistant to the Honorable Rev. Justice acting, Chief justice High court, Madras. 12.04.1992 "

"It is a unique experience for my wife and myself to be near Maharishi in Arutjothi Nagar, where Arivuthiru Kovil is located in beautiful natural surroundings, for away from the noisy world. The lectures given by Maharishi take his disciples near to God and pave the way for them to become great devotees who will lead the world in a short time. Maharishi has sown the seed to produce at least several hundred yogi's who by their power of thapas would create lakhs of yogis who would give a divinely and happy world to live in long live Maharishi and let his services to continue, forever."
" JUSTICE K. NATARAJAN B.SC., B.L. High court, No.1, Mada church road,Santhome, Chennai – 600 028. 17.09.1999 to 19.09.1999 "

"Myself and my wife Kala and over friend from Delhi Dr. R.P. Khamna had a very pleasant useful and memorable stay in this service and beautiful campus. We attended the inspiring lectures and Brahma Gnana Course. Revered Maharishi was kind enough to spend an hour with us every day. The spiritual path he has shown to thousands of disciples is the only hope to the strite TDRN society of today. The service and hospitality is Provo worthy. "
"Thiru. D.R. KARTHIKEYAN IPS Former Director CBI DG NHRC, Legal Adviser, New Delhi – 3. 05.11.2000 "

"A long cherished desire to visit this holy / sacred ashram is fulfilled today. I had an wonderful meeting with his holiness. The meeting was very useful. This holy place has its noble aim of providing a platform for the people to identify the present challenges of the world and to promote ways and means of achieving peace and harmony at individual and global level. The visit of ours in memorable useful, purposeful and unforgettable we go back home with full of pleasant memories."
" Dr. JUSTICE AR LAKSHMANAN Judge, Supreme Court of India, New Delhi 12.06.2004 "

"I had the Divine blessings of great Swamiji. I am really fortunate to have his blessings. I hope the blessings offered by Swamiji to the mankind will improve the entire society and direct the society in the right direction and help them to realize the "TRUTH"."
" D. HARIRAM Vice Chancellor, Cauvery Technical Cell, Govt. of Tamil Nadu, Chennai 29.01.2005 "

"Everybody will get inspired in the worshipped place. The interaction established between Bharathiyar University and the great Institute must grow longer and stronger in the days ahead."
" Prof. S. SIVASUBRAMANIAN Vice Chancellor, Bharathiar University, Coimbatore – 641 046 11.07.2005 "

"I availed the opportunity to call on Swamiji with my family members today. It has been an unique experience to be in awareness to Swamiji and had his blessings the surroundings and atmosphere is calm and serve."
" DR. T. SEKAR IFS Conservator of Forests, Coimbatore circle, Coimbatore 19.07.2005 "

"Vethathiri Maharishi's vision is being translated into action here in this campus. The dedication of people has made this place noble and enchanting – Research, long follow up will add dimensions to this growing mass movement. Wishing all success."
" Dr. H.R. NAGENDRA Vice Chancellor, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana, (Deemed University) HQ Prashanti Kutiram 29.01.2006 "

"It is very good occasion to call on Maharishi Vethathiri today and receive his blessings. It is a good place where people get peace of mind and much good information about human life. People come here and study the principles of Vethathiri Maharishi who propagates valuable principles and guidelines for the betterment of human society. He wants to have peaceful world in the universe and according to him only love and affection can bring peace among the society and the world. Let us follow his teachings and principles to have a peaceful life for all the human beings."
" Dr. S. PARAMASIVAN Director of School Education (Retd.), Chennai. 05.02.2006 "

"Rare and unique opportunity to sit through the proceedings of master course completion of teachers and to know that these committed peoples from different background stand as testimony to the crying need of the community and society, crowing for individual peace to social peace into world peace. Let this tribe grow in numbers and propagate the message. "
"P.A. NARESH Chief Educational Officer, Coimbatore – 641 001. 12.03.2006 "

"Today I had a very great experience in Arivu Thirukovil. I could also meet many Brahmagnanis who are going to dedicate themselves for promoting peace, harmony and happiness in the world. They all inspired me very much. I strongly feel that "kdtsf;fiy" taught by Maharishi should be taught to all people, especially to the young students through school and college curricular. I wish all the best to VISION."
" Dr. L. KANNAN Vice Chancellor, Thiruvalluvar University, Vellore – 632 004. 29.10.2006 "

"Deeply moved and inspired by the beautiful ambience of this campus. The divine spirit of his holiness pervades all that one beholds and calm the mind and the body to attain we higher plans. May the joy and peace of such tranquility for ever remain."
"SANTHA SHEELA NAIA IAS Govt. of Tamil Nadu, Chennai. 13.02.2007 "

"World Peace live here very beautiful place. Very very peaceful place. I really thrilled to see such a wonderful man, such wonderful work and simplicity, discipline, hospitality, character, knowledge wisdom. That a Omkar Hall! What a Manimandapam! I deeply moved and fill of spending at least few days each year here. All the best wish this place soon. Become 'Knowledge University'."
" ANAND PATIL IAS Dept. Comm. Commercial, Taxes (ent.), Coimbatore. 06.05.2007 "

"Situated at this uniquely serene and peaceful location, this centre demonstrates us how to live meaningful life – both, qualitatively as well as quantitatively. I wish this place becomes universal centre for knowledge, peace and hope. May the entire mankind be benefitted with the philosophy of "Vaazhga Valamudan". "
" Dr. VIJAY PINGALE, IAS Sub collector, Pollachi, Dist: Coimbatore. 06.05.2007 "

"I always feel very happy to be here in Aliyar. Teachings of Maharishi will always help people get perfect peace, to the well in their life. Followers of Maharishi are definitely the blessed people. I am one among them. "Vaazhga Valamudan"."
"DR. L. KANNAN Vice Chancellor, Thiruvalluvar University, Vellore – 632 004. 10.06.2007"